سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم ارمندی – دانشجوی کارشناسی جنگلداری
رضا بصیری – استادیار مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

عناصرغذایی خاک نقش مهمی درهرنوع اکوسیستم خاکی دارند گونه های گیاهی مستقربرروی خاکها معمولا تغییراتی را درخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها ایجاد میکنند و توزیع این متغیرها تاثیر زیادی را درپراکنش گونه هایدرختی خواهد داشت هدف ازاین تحقیق بررسی ارتباط بین سه عنصرP Fe Mn با درصد پوشش درختی گونه مازودار درمنطقه است دراین بررسی ازروش تخمین ژئواستاتیک استفاده شد نتایج نشان داد که قویترین ساختارمکانی دررویشگاه مازودار مربوط به عنصرفسفراست و عناصرآهن و منگنز نیز دارای ساختارمکانی خوبی اند