سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیده سمیرا بذرگری – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی سهم بازار شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف و تاثیر آن برمیزاننقدشوندگی سهام این شرکت ها می باشد نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۷۴ شرکت است و دوره تحقیق ۶ساله ازسال ۸۳تا۸۸ می باشد نتایج تجزیه و تحلیل اماری بیانگر این است که رباطه بین سهمبازار محصول با درجه نقدشوندگی خطی و مستقیم است و درشرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی درمقایسه با سایرشرکت ها افزایش درسهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری برنقدشوندگی سهام دارد.