سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا حمیدیان – کارشناس ارشد حسابداری، مدیر مالی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا
داود خان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
محمد نیکونسبتی – کارشناس ارشد حسابداری
حامد خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد ، تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق بالابردن آگاهی در مورد سرمایه فکری و بویژه سرمایه های انسانی و نیز نحوه تامین مالی در میان شرکت های عضو گروه مپنا می باشد. این تحقیق به بررسی تاثیرات سرمایه فکری و اجزای کلیدیآن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه بکارگرفته شده) بر نحوه تامین مالی شرکت های گروه مپنا می پردازد. داده های مورد نیاز این تحقیق از گزارش های مالی سالانه شرکت های عضو گروه مپنا استخراج شدهاست. دوره زمانی مورد مطالعه سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ می باشد. برای اندازه گیری سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده است و ساختار سرمایه به عنوان شاخص نحوه تامین مالی در نظر گرفته شدهاست. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش رگرسیون پانل دیتا(حداقل مربعات)استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و نحوه تامین مالی در شرکتهای عضو گروهمپنا می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان اجزای سرمایه فکری، کارایی سرمایه بکارگرفتهشده بیشترین ارتباط را با شاخص ساختار سرمایه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکتهایی که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بالاتری دارند بیشتر از منابع داخلی اقدام به تامین مالی می کنند