سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهو آقابیگ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن یزدی فر – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی جعفری – هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مهمترین محدودیت ها و ضعف ها موجود در سیستم حسابداری سنتی، عدم سنجش سرمایه فکری و لحاظ کردن آن در صورت های مالی شرکت ها ست. به دلیل اهمیت موضوع سرمایه فکری و تمایل شرک تها به سنجشو گزارش آن، این مقاله به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ می پردازد. نمونه پژوهش شامل ۱۱۲ شرکت است.برای آزمون فرضیه ها ابتدا اطلاعات لازم جمع آوری گردیده و ارزش سرمایه فکری شرکت ها بر اساس مدل پالیک محاسبه شده است. همچنین برای اندازگیری عملکرد شرکت از معیار کیوتوبین و بازده حقوق صاحبانسهام استفاده شد. سپس ضرایب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان دهنده ارتباط معنی دار بین سرمایه فکری و کیوتوبین و بازده حقوق صاحبان سهاممی باشد