سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس ارژنگ – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید کیانی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه حیدری نژاد – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران با خلاقیت کارکنان اداره های تربیت بدنی استان خوزستان میباشد. این پژوهش از نوع تحقیقات )توصیفی همبستگی( که به روش میدانی انجام شده است . -جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات تربیتبدنی استان خوزستان که دارای مدرک دیپلم به بالا هستند =۱۸۱( N (، بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان با توجه به جامعه مورد نظر )یعنی ۱۸۱ نفر( حجم نمونه ما ۱۱۶ نفر میباشد ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ی محققساخته ویژگی های فردی ، پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ ) Randsip ( و پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری MLQ ( Multifactor Leadership Questionnaire بودند که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۴ و۰/۸۱بدست آمد. به منظور توصیف ویژگیهای فردی آزمودنی ها و همچنین متغیرهای تحقیق، دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل واریانس یکراهه، ضریب همبستگی و آزمون پیگیری LSD ، آزمون خی دو، همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، یومن ویتنی، کراسکال والیسمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .