سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهنگ فرخی – استادیارگروه عمران دانشکده فنی دانشگاه زنجان ، زنجان
مهدی شهیدی – مدرس گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

چکیده:

مصالح درشت دانه قسمت عمده ای از حجم بدنه سدهای خاکی را تشکیل می دهد، لذا هزینه های قابل توجهی از ساخت سد های خاکی به تامین مصالح پوسته سد اختصاص دارد. از آنجائیکه انجام آزمایشات سه محوری و برش مستقیم نیاز به زمان و هزینه نسبتا زیادی دارد، لذا در صورتی کهبتوان با استفاده از خصوصیات فیزیکی سنگدانه ها، درصد کلوخه های رسی و دانه های سست و…، پارامترهای مقاومت برشی را برآورد نمود، آنگاهدر زمان و هزینه های آزمایشات مذکور صرفه جویی بسزائی بعمل خواهد آمد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده بر روی منابع قرضه درشت دانه سدهای مختلف، تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. در تحلیل های آماری مذکوراز نتایج آزمایشات برش مستقیم و سه محوری استفاده شده است. نتایج تحلیل های آماری مذکور نشان می دهد که بین درصد کلوخه های رسی و دانه های سست و زاویه اصطکاک داخلی مصالح درشت دانه ارتباط معناداری وجود دارد