سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله طهماسبیان – مدرس گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کیوان کاکابرایی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهدی جهانگیری – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سمیه فتحی – کارشناس روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

چکیده:

هدف: نظر به اهمیت نقش خوش بینی به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت روان و روان شناسی مثبت، در این تحقیق به بررسی تأثیر خوش بینی برسلامت روان در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه پرداخته شد. روش: آزمودنی های تحقیقی را کل جامعه دانشجویی مشغول به تحصیل در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه رازی کرمانشاه در برمی گرفت، که مرکب از ۱۱۷ نفر، ۷۷ نفر مؤنث و ۴۰ نفر مذکر. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و مقیاس های زیر را کامل کردند؛ پرسش نامه جهت گیری زندگیLOT – R به همراه پرسش نامه سلامت عمومی GHO –۲۸ یا میزان آلفای کرونباخ برای هر مقیاس LOT0/74 و پایاییGHO –۲۸ در دانشجویان ۸۴ % و به شیوه بازآزمایی به ترتیب ۶۰ درصد و ۷۴ درصد بوده است. تحقیق حاضر پیرو طرحی از همبستگی پیرسون و رگرسیون نمرات استاندارد T بود. خوشبینی با بهزیستی و سلامتی مرتبط بوده و در مجموع افراد خوشبین سالم تر و شادتر هستند.خوشبینی در بزرگسالی با پیشرفت بهتر در تحصیلات دانشگاهی,عملکرد ورزشی,سازگاری شغلی و خانوادگی همراه است.افراد خوشبینی انتظارات و برداشتهای مثبتی از زندگی دارند.آنها معتقدند که آینده دربردارنده ی پیامدهای دلخواه آنان است.خوشبینی با سلامت روانی در ارتباط است.نظر به اینکه متغیر پیش بینی یک متغیر اکتسابی است.پیشنهاد می گردد که مسئولین مراکز آموزش عالی با ایجاد دوره های آموزش خوش بینی سطح سلامت روان دانشجویان را ارتقا دهند