سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان
فهیمه کشاورزیان – دانشجوی کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان
مریم قربانی – دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مفهوم فراشناخت در تعلیم و تربیت عبارت است از دانش فرد درباره فرآیندهای شناختی خود و ارزیابی توانایی تفکر سیستماتیک دانش آموز در هنگام حل یک تکلیف فراشناخت به عنوان راهبردهای برنامه ریزی و تغییر به هنگام شناخت فرد توصیه شده و ارتباط نزدیکی با حل مسئله دارد (تپتریچ و دیگروت، ۱۹۹۰)، هپتر (۱۹۸۷) حل مسئله را مجموعه واکنش های رفتاری، شناختی و هیجانی فرد می داند که در هنگام برخورد با مسئله روزانه و به منظور سازگاری با کنش های درونی و بیرونی بروز می کنند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط مؤلفه های فراشناخت و ابعاد حل مسئله با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان می پردازد.