سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مظفری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه اراک

چکیده:

تعداد زیادی از رودخان ههای طبیعی به صورت پیچانرود هستند. تاکنون تحقیقات زیادی در زمین ه شناخت الگوهای جریان در پیچ رودخان هها ارائه شد ه ولی همه آن ها دارای عدم قطعی تهای فراوانی هستند که دلیل آن را می توان در عدم شناخت کافی از الگوهای جریان در پیچ، جستجو کرد. در این تحقیق به بررسی تغییرات توپوگرافی بستر در طول پیچ و ارتباط آن با الگوی جریان پرداخته شده است. کانال مورد آزمایش دارای شعاع ۱ متر می باشد و آزمایشات در دب ی ۶۳ لیتر بر ثانیه بر روی توپوگرافی توسعه یافته انجام گرفته است. نتایج / ۱ متر و عرض ۳ / انحناء خط مرکزی ۷ نشان داد که تغییرات توپوگرافی بستر و الگوی جریان دارای تقابلی کاملا هماهنگ م یباشند، بطوریکه با داشتن توپوگرافی بستر تا حدود زیادی م یتوان به وضعیت الگوی جریان پی برد. بدین منظور، نقاط بیشینه فرسایش می تواند به عنوان معیاری برای پیش بینی الگوی جریان درنظر گرفته شود زیرا در این نقاط، فلاکس عرضی جرم تغییر جهت می دهد، فلاکس طولی به بیشینه مقدار خود رسیده و حوضچه و بار نقط های و قدرت جریان ثانویه نیز به بیشینه خود م یرسند. بنابراین با یافتن این نقاط می توان وضعیت الگوی جریان را پیش بینی کرد.