سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

پدرام داودی –
محسن کلیچ – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

بخش مسکن به دلیل ارتباط قوی با سایربخشهای اقتصادی نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد این بخش به دلیل نیاز بالایی که به داده های سایر بخشهای اقتصادی دارد می تواند به عنوا موتور رشد و قطب توسعه دراقتصاد کشور عمل کند هدف اساسی از این تحقیق بررسی رابطه علی بین تقاضای وام از بانک مسکن و عرضه مسکن در مناطق شهری بوده است از این رو داده های عرضه مسکن و تقاضای وام مسکن مناطق شهری طی سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۷ مستخرج از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و آزمو ن علیت گرانجر بکارگرفته شدها ست نتایج تحقیق نشان میدهد رابطه علی یک سویه از تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده به تعداد وامهای رهنی پرداختی و رابطه علی دوسویه بین حجم وامهای اعطایی و حجم سرمایه گذاری دربخش ساختمان قابل رویت است.