سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی بشکوه – دانشجوی دکتری
سعید علی پور – کارشناس ارشد حسابداری
بهمن طالبی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

دراین مقاله به بررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پرداخته می شود این موضوع به شدت درمحافل علمی مورد بحث قرارگرفته است این مطالعه اثرات تحقق رشد اندازه شرکت سیاست تقسیم سود سهام بازده حسابداری و نقدینگی درتصمیمات تامین مالی را بررسی می کند وازتجزیه و تحلیل رگرسیون سال به سال برای رسیدن به اعتبارنتایج استفاده می شود یافته های پژوهش نشان میدهد که تصمیمات سرمایه گذاری اثرات مثبتی را برتصمیمات تامین مالی درشرایط عدم اطمینان کمتر و اثرات منفی را برتصمیمات تامین مالی درشرایط عدم اطمینان بالا دوره بحران مالی درسال ۱۳۸۴ می گذارد درحالیکه درتجزیه و تحلیل ها نتایج اثرات متغیرهای کنترلی تصمیمات تامین مالی متناقض اند.