سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

تهمینه نعیم آبادی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
منصوره کشاورزی – موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر، کرج
حسین علایی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ناصر بوذری – موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر، کرج

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین برخی خصوصیات پومولوژیک با مقاومت به پوسیدگی کپک آبی در تعدادی از ارقام هلو و شلیل بررسی شد. بدین منظور، قارچ کپک آبی از میوه های آلوده جداسازی و شناسایی شد . همزمان، صفات پومولوژیک سفتی بافت، pH، موادجامد محلول، اسیدیته قابل تیتر و سختی پوست انداز هگیری و ارتباط آن با مقادیر مقاومت به کپک آبی بررسی شد. بر اساس نتایج، سطوح مقاومت ارقام به کپک آبی متفاوت بود و سانگلو و شمس به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین ارقام بودند (۰٫۰۱≥ P). رابطه ای بین سطوح مقاومت و صفات پومولوژیک مشاهده نشد اما بین pH، اسیدیته کل و بین سفتی بافت و سختی پوست همبستگی دیده شد (۰٫۰۵≥ P) .بیشترین مقادیر مواد جامد محلول، pH ، اسیدیته کل، سفتی بافت و سختی پوست به ترتیب در ارقام ردگلد، سانگلو، ردگلد، جی اچ هیل و جی اچ هیل و کمترین مقادیر آنها در سانگلو + رداسکین، ردگلد، جی اچ هیل، شمس و رداسکین مشاهده شد.