سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شهدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حسنی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا اقبال – مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

چکیده:

در این تحقیق از اطلاعات ۷۹۸۰رکورد تلقیح، زایمان و شیرواری گاو های هلشتاین ایران موجود در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور می باشد. صفات تولیدی مورد بررسی شامل تولید شیر ۳۰۵ روز، تولید چربی ۳۰۵ روز و تولید پروتئین ۳۰۵ روز و صفات تولید مثلی نیز شامل روز های بین زایش تا اولین تلقیح و روز های باز بود. میانگین تولید شیر برای گاو های شکم اول و دوم به ترتیب ۴/۷۱۸۴ و ۷/۸۴۵۰ کیلو گرم، روز های بین زایش تا اولین تلقیح در گاو های شکم اول و دوم به ترتیب ۱/۸۳ و ۰/۸۳ و روز های باز نیز به ترتیب ۶/۱۲۴ و ۲/۱۲۶ برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات تولیدی و روز های بین زایش تا اولین تلقیح و روز های باز به ترتیب در محدوده ۳۳/۰ تا ۵۰/۰ برآورد گردید. در این مطالعه، همبستگی فنوتیپی بین صفات تولیدی و تولید مثلی کمتر از همبستگی ژنتیکی صفات مشابه بود. به طوریکه، همبستگی فنوتیپی بین صفات تولیدی و تولید مثلی در محدوده ۰۴/۰ تا ۱۷/۰ قرار داشت. پیشنهاد می شود که بدون کاهش در پیشرفت ژنتیکی برای صفات تولیدی، عملکرد تولید مثلی را می توان بهبود داد