سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا رسولی – عضوهئیت علمی پیام نور
سید علی اکبر احمدی – عضوهئیت علمی پیام نور
ناصر توره – عضوهئیت علمی پیام نور

چکیده:

ارتباطات موثر نه تنها کلید فتح تمام در‌های بسته در جهان است، بلکه فعالیتی اجتناب‌ناپذیر و الزام‌آور برای زندگی فردی، گروهی، سازمانی و جمعی در تمام جوامع بشری می‌باشد. دراین پژوهش چهار شاخص کلید ارتباطات اثربخش همدلی، خودگشودگی، حمایت گری و مهارتهای اجتماعی وارتباط آن با شاخص های تحلیل رفتگی شغلی ازقبیل : مسخ شخصیت تحیل عاطفی واحساس موفقیت پایین برسی شد. تعداد نمونه جامعه آماری ۲۰۵ نفر می باشد و در ضمن نوع تحقیق همبستگی واز آزمون اسپرمن استفاده شد. نتیجه کلی تحقیق حاضرنشان دهنده این است که برخی از مولفه های ارتباطات اثربخش از قبیل مهارت های اجتماعی، حمایت گری، همدلی و خود گشودگی با میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان پیام نور استان آذربایجان غربی استان نسبتا روابط منفی ومعکوس دارند، یعنی با افزایش شاخص های فوق تحلیل رفتگی شغلی کاهش پیدا می کند و به عکس.