سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه اژدری – دانشجوی کارشناسی رشته جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
نجمه جوادی – دانشجوی کارشناسی رشته جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
رضا بصیری – استادیارمجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

هدف از این مطالعه طبقه بندی گروه های اکولوژیک وبررسی ارتباط آنها با برخی عوامل خاک منطقه گلزار ایذه درمحدوده جغرافیایی ۴۹ درجه و۵۲ دقیقه طول شرقی و۳۱ درجه و۵۱ دقیقه عرض شمالی واقع در استان خوزستان است.برای این منظور روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک بکار رفت. تعداد ۴۰ پلات به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع برای گونه های درختی و برای پوشش علفی در هر قطعه نمونه ۳ ترانسکت برداشت شد. از عمق ۲۰-۰ سانتیمتری خاک نمونه گیری صورت گرفت. داده های برداشت شده از طریق روش TWINSPAN مورد طبقه بندی قرار گرفتند. نتایج طبقه بندی نشان داد که جوامع گیاهی در این منطقه را می توان به سه گروه اکولوژیک تقسیم کرد. مهمترین متغیر خاک که همبستگی معنی داری با سه گروه نشان داد اسیدیته خاک می باشد