سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله طهماسبیان – کارشناسی ارشد روانشناسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مختار عارفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهدی جهانگیری – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسین حیدری اصل – کارشناس روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط احساس تنهایی با سلامت عمومی دردانشجویان انجام شده، احساس تنهایی که تجربه ناخوشایندی است، در پاسخ به نارسایی های کمی یا کیفی و در روابط اجتماعی ظاهر می شود که می تواند با سلامت عمومی ارتباط داشته باشد. روش: روش این پژوهش از نوع پس رویدادی است، که نمونه های تحقیق شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از مقیاس های سلامت عمومیGHQ) و احساس تنهایی راسلucia) پژوهش به عمل آمد و داده های آماری با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون پیش بینی و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به آزمون های آماری انجام شده نتایج ذیل حاصل می شود؛ بین احساس تنهایی و سلامت عمومی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد. بین سلامت عمومی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد اما احساس تنهایی بین این دو گروه متفاوت است. احساس تنهایی می تواند تغییرات سلامت عمومی را پیش بینی نماید