سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر بهلکه – دانشگاه آزاد گرگان
فرشاد تجاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی زارعی –
فریده اشرف گنجوئی –

چکیده:

هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش ورزشکاران بسکتبالیست است. در این تحقیق فرض بر این است که، ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت از نقش پیش بینیخواهد شد. همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی پیش بینی خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع حال نگر، کاربردی، توصیفی و برآوردی است. تعداد نمونه آماری در تحقیق حاضر، ۱۳۱ بازیکن مرد بسکتبالیستسوپر لیگ ایران می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات ، مقیاس درک نقش ، مقیاس پذیرش و رضایت از نقش و پرسشنامه محیط گروه می باشد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برایتجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. نتایج نشان داد که ادراک نقش و زیر مجموعه های آن با رضایت نقش ، پذیرش نقش و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنی دار دارد، همچنین بین ادراک نقش، پذیرش نقش و انسجام تیمیرابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که ابهام نقش مربوط به ارزیابی نقش است و رضایت از نقش را پیش بینی می کند، همچنین ابهام نقش مربوط به مقیاس مسئولیت ها، پیش بینی کننده پذیرش نقش است