سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
عباسعلی اروین –
اکبر شائمی –

چکیده:

اقلیم خشک دشت ساوه و از سوی دیگر محدود بودن آبهای سطحی این دشت باعث بهره برداری ناموزون از منابع آب زیرزمینی در مقایسه با پتانسیل آن گشته است که د رنتیجه منابع آبهای سطحی منطقه خشک یا بسیار کم شده و سفره های زیرزمینی با افت سطح ا یستابی شدید روبرو شده است دراین تحقیق با استفاده از روشهای آماری ارتباط بین تغییر سطح آب زیرزمینی با بارش و سایر عوامل مورد مطالعه قرارگرفت نتایج نشان داد هرچند میزان بارش طی سالهای مورد بررسی نوسانات زیادی داشته است ولی بررسی هیدروگراف معرف آبهای زیرزمینی نشانگر شدت افت سطح ایستابی در دشت است که نشان میدهد عوامل دیگر بر این افت اثر گذار هستند بررسی بیشتر نشان داد افت سطح ایستابی آب ارتباط معناداری با دبی رودخانه های ورودی به دشت و نیز تراز آب سد بالادست دشت دارد