سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لیلا قاسمی اسفهلان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استرس شغلی ناشی ازتعارض و ابهام نقش دردستیاران علمی و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها اجرا شد هاست باتوجه بهمحدود بودن جامعه آماری روش نمونه گیری به شیوه سرشماری بوده لذا تمام دستیاران علمی ۸۰دستیار علمی مرد و ۲۴دستیار علمی زن به عنوان نمونه انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرارگرفتند پژوه شحاضر ازنظر روش و ماهیت ازجمله تحقیقات همبستگی است و به لحاظ اجرا پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است دراین تحقیق از دو پرسشنامه تعارض و ابهام نقش و عملکرد شغلی استفاده گردیده داده ها با استفاده ازنرم افزار اماری sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است بررسی اماره های توصیفی نشان داد که همدستیاران علمی زن و هم دستیاران علمی مرد دارای نمرات بالاتر ازمیانگین درازمون تعارض و ابهام نقش هستند همچنین نتایج انی تحقیق نشان داد که بین استرس روانی ناشی ازتعارض نقش و عملکرد شغلی دستیاران رابطه معنی داری وجود ندارد درپایان این پژوهش پیشنهادهای کاربردی و همچنین پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی ارایه گردیده است.