سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر بهادری خسروشاهی –
زینب خانجانی –
اکبر محبی –

چکیده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط استرس ادراک شده و تندرستی با تیپ شخصیتی D در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجو یان دانشگ اه تبری ز در سال تحص یلی ۹۰ – ۱۳۸۹ بودند که از این میان تعداد ۴۰۰ نفر( ۲۰۰ پسر، ۲۰۰ دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند . برا ی گردآور ی داده ها از مقیاس استرس ادراک شده، پرسشنامه تندرستی و مقیاس تیپ شخصیتی D استفاده شد . جهت تجزی ه تحلی ل داده ه ا از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد تیپ شخصیتی D با استرس ادراک شده رابطه مثبت و معنی دار و با تندرستی رابطه منفی و معنا داری دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استرس ادراک شده و تندرستی قادرند تیپ شخصیتی D را در دانشجویان پیش بینی کنند . بر اساس نتایج یافته افراد دارای تیپ شخصیتی D میزان استرس ادراک شده بالایی داشته و از میزان سلامتی و تندرستی پایینی برخوردار هستند.