سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان سوند رومی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
فرهاد سلمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن صفی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

رانندگان تراکتور در زمان کار کردن زمان زیادی را در بین کابین تراکتور سپری می کنند. مطالعات اخیر نشان داده است که این امر یکی از عوامل خطر در ایجاد و افزایش ناراحتی های اسکلتی-عضلانی (مانند کمر درد و درد عضله گردن) و کاهش عملکرد کاری راننده می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با شاخص های آنتروپومتریک در بین رانندگان تراکتور منطقه کربال شهرستان مرودشت در ایران پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی بود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ د رمنطقه کربال شهرستان مرودشت انجام گرفت. روابط معنی داری بین برخی از ناراحتی ها و ابعاد بدن به دست آمد که به صورت زیر می باشد: ناراحتی گردن و شانه با متغیرهای ارتفاع نوک دست در حالت کشیده، قد، ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع نوک انگشتان، ارتفاع زانئ و حد دسترسی به جلو رابطه مستقیم و با سن و شاخص جرمی بدن رابطه معکوس دارند. ناراحتی آرنج با متغیرهای قد، ارتفاع آرنج و ارتفاع زانو رابطه معکوس دارد. نتایج این پژ<هش نشان داد که بین سن با ناراحتی گردن، شانه، زانو و مچ پا در رانندگان رابطه مستقیم وجود دارد. ناراحتی قسمت فوقانی کمر با شاخص جرمی بدن رابطه مستقیم دارد. ناراحتی ران با قد رابطه معکوس و با شاخص جرمی بدن رابطه مستقیم دارد. ناراحتی زانو و مچ پا با سن، شاخص جرمی بدن و وزن رابطه مستقیم دارند.