سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مژگان اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
صبورا حلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
کامیان خزایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

خلاء انجام مطالعه درموردروابط بین ویژگیهای شخصیتی با ابعاد هویتی افراد درادبیات پژوهشی مشهود است حتی تقدم یا تاخر ماهیتی این سازه ها نیز جا ی تامل دارد این مطالعه برآن است تا اولا ارتباط متقابل ویژگیهای کارافرینی را با مولفه های ابعاد هویتی و سپس توانایی پیش بینی ابعاد هویتی را براساس ویژگیهای شخصیتی دانشجویان مورد بررسی قرار دهد این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی همبستگی میب اشد جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چالوس تشکیل داده اند که از بین آنها به روش تصادفی طبقه ای ۴۱پسرو۱۰۸ دختر انتخاب شده اند ابزار اندازه گیری را پرسشنامه های ابعادهویت و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارافرینی و پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات دموگرافیک ازمودنی ها است تشکیل داده اند از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری برای تحلیل داده ها استفاده شده است.