سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
صبورا حلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
کامیان خزایی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

خلاء انجام مطالعه در مورد روابط بین ویژگی های شخصیتی با ابعاد هویتی افراد در ادبیات پژوهشی مشهود است. حتی تقدم یا تاخر ماهیتی بین این سازه ها نیز جای تامل دارد. اهداف مطالعه: این مطالعه بر آن است تا اولا ارتباط متقابل ویژگی های کارآفرینی را با مولفه های ابهاد هویتی و سپس توانایی پیش بینی ابهاد هویتی را بر اساس ویژگ یهای شخصیتی دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. روش اجرا: این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چالوس تشکیل داده اند که از بین آنها به روش تصادفی طبقه ای ۴۱ پسر و ۱۰۸ دختر انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری را پرسشنامه های ابعاد هویت و پرشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات دمو گرافیک آزمودنی ها است، تشکیل داده اند. از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج: حاکی از ان است که بین عمل گرایی با هویت جنسی و هویت اجتماعی سپس بین سلاست فکری با هویت جنسی و بین چالش طلبی با هویت اجتماعی و بین سلاست فکری با هویت ارتباطی رد سطح (۰/۰۱≥P) همبستگی وجود دارد. در مجموع از میان مولفه های کارآفرینی بیشترین مورد همبستگی بین مولفه سلاست فکری با مولفه های هویت وجود دارد. نتایج رگرسیون به روش گام به گام حاکی از آن است که ار میان ویژگی های کارآفرینی عمل گرایی، سلاست فکری و چالش طلبی از توانایی برای تبیین تغییرات مربوط به ابعاد هویت برخوردارند و بین میانگین های کارآفرینی ویژگی های کارآفرینی بر حسب جنسیت آزمودنی های رد مورد خطر پذیری و چالش طلبی تفاوت معنی داری وجود دارد. از میان ویژگی های دموگرافیک، بین سابقه کار با سلاست فکری، هویت شخصی و هویت اجتماعی همبستگی معنی دار وجود دارد و بین معدل ترمی با ریسک پذیری و عمل گرایی همبستگی معنی دار وجو دارد. نتیجه گیری: با توجه با ارتباطی که بین ویژگی های کارآفرینی باابعاد هویت گزارش شده است، می توان این یافته ها را در راستای تقویت هویت ملی و فرهنگی مورد توجه قرار داد. اعتلای ویژگی های کارآفرینی علاوه بر آثار اقتصادی و تکنولوژی که در بر دارد، موجبات افزایش کیفیت ابعاد هویتی را فراهم می آورد.