سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مقدم موسی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر – دانشیار دانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – استادیار دانشگاه بیرجند
علیرضا اقبال – کارشناس ارشد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط آماری بین وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر و فصل تولید در گاوهای هلشتاین ایران بود. از تعداد ۹۳۸۰۴۷ رکورد روز آزمون شیر متعلق به ۱۰۸۰۷۷ رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول در گاوهای هلشتاین ایران متعلق به ۴۲۷ گله که طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۸ زایش داشتند استفاده شد. بر اساس نسبت درصد چربی به درصد پروتئین و نقطه آستانه ای ۱۲/۰- ، متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای عدم وقوع و کد یک برای وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر) تعریف گردید. برای آنالیز ارقام از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. دو آماره ی کای مربع پیرسون و نسبت درستنمائی برآورد گردید که نشان دادند وقوع اختلال متابولیکی مزبور با فصل تولید ارتباط معنی دار دارد (P<0.0001