سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محسن حسنی انزابی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده صنایع دانشگاه تهران
سیامک حاجی یخچالی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران.
حمیرا خاکسار – کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده:

پیچیدگی و اهمیت موفقیت پروژه و وابستگی آن به معیارهایی فراتر از معیارهای سه گانه (زمان، هزینه و کیفیت)؛ اهداف پژوهش حاضر را به سمت شناسایی معیارهای موفقیت و بررسی ادراک ذینفعان مختلف در خصوص آنها سوق داده است. در این پژوهش ساختار جدید ذینفعگرایی با هدف تمایز و دستهبندی معیارهای موفقیت پروژه، طرح و پورتفولیو طراحی می-شود. همچنین ذینفعان حقیقی و حقوقی مرتبط با مطالعه موردی شناسایی شده و شاخص ذینفعان برای هر یک از آنها محاسبه میگردد. بر اساس ساختار معیارهای طراحی شده و شاخص ذینفعان محاسبه شده و با به کارگیری فرآیند تلفیقی DEMATEL و ANP معیارهای موفقیت در یک پروژه EPC وزندهی میشوند. علاوه بر این، ادراک ذینفعان مهم در ارتباط با موفقیت با یکدیگر مقایسه میشود. از نتایج این پژوهش میتوان به تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارهای موفقیت و اولویتبندی آنها و همچنین تعیین اهمیت رضایتمندی هر یک از ذینفعان در ارزیابی موفقیت اشاره نمود.