سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
هاشم کوزه چیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد احسانی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از تحقی حاضر، بررسی ارتباط منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. کلیه هندبالیست های لیگ برتر بانوان به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شد که از این میان تعداد ۱۲۵ بازیکن به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شد که از این میان تعداد ۱۲۵ بازیکن به عنوان ن مونه تحقیق مورد بررس قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های قدرت در ورزش (PSQ-O) و رضایتمندی ورزشکار (ASQ) جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی بازیکنان رابطه معنی داری وجود دارد. (P<0/01) همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان بیش از ۵۰ درصد تغییرات رضایتمندی در آنها را تبیین می نماید.