سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ایروانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر استادیار

چکیده:

هدف از این تحقیق ، بررسی اختلاف سنی زن و شوهر واثرات آن بر خوشبختی خانواده در خمینی شهر بود. لذا نمونه ای با حجم ۲۰۰ نفر درغالب دو گروه ۱۰۰ نفری از مردان و زنان ، که زوج به شمار می رفتند به صورت تصادفی انتخاب نموده و برای انجام آزمون از پرسشنامه ۵۵ سؤالی رضایت زناشویی استفاده کرده . در این تحقیق از روش همبستگی پیرسون و آزمونT مستقل استفاده کردم نتایج تحقیق نشان داد که : – بین سن آزمودنی های زن با رضایت زناشویی و اثرات آن بر خوشبختی خانواده رابطه معناداری وجود ندارد. – بین اختلاف سنی زنان و مردان با میزان خوشبختی خانواده رابطه معناداری وجود دارد