سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدیه کریمی – دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم،گروه زیست شناسی
ناصر عباسپور –
مسعود حیامی –
حسن محمودزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

شوری یکی از موانع و محدودیت های کشت انگور در دنیا به شمار می آید منطقه ارومیه به دلیل نزدیکی به دریاچه ارومیه که دومین دریاچه شور دنیاست، با محدودیتهای شوری روبروست.بطوریکه اثرات مستقیم و یا غیر مسیتقیم بر انگورکاری دراین منطقه دارد. با توجه به اختلافات اکولوژیکی مناطق انگور کاری اطراف ارومیه به سبب دوری یا نزدیکی دریاچه ارومیه مطالعه به منظوربررسی اختلافات اکولوژیکی واثرات آن برکشت انگور دردومنطقه کشتیبان وبالودراطراف ارومیه انجام گرفت. بررسی وضعیت کلیمایی ، آب وخاک این مناطق با استفاده ازداده های هواشناسی ۲۰ ساله ومطالعات خاک شناسی وآب شناسی انجام شد. درآنها در این بررسی اختلافات مناطق از نظر میزان عناصر خاک و اب بررسی گردد. نتایج نشان داد که منطقه کشتیبان درمجاورت دریاچه ارومیه با منطقه بالودارای اختلافات اکولوژیکی معنی داری است به ویژه از نظر میزان شوری آب وخاک با منطقه بالو کاملاً متفاوت بود. میزان عناصر معدنی موجودSO42-,K+,Cl-,Na+ درخاک منطقه کشتیبان نسبت به بالو بیشتر بود.واز طرفی میزان شوری آب درمنطقه کشتیبان بسیار بالاست وهمین امر باعث خسارت بالایی به انگورکارهایی در این منطقه شده است بطوریکه انگور در این مناطق زودرس هستندو این مسئله بطور جدی باید مورد توجه کشاورزان واقع گردند