سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بتول رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
امین قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر افزودن ادجوونت ها برکارایی علف کشهای ذرت آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۸۹ بصورت کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان حاجی آباد از توابع شهرستان هرمزگان انجام شد فاکتور اصلی در چهار سطح نیکوسولفورون ۸۰ گرم ماده موثره در هکتار نیکوسولفورون ۴۰ گرم ماده موثره در هکتار فورام سولفورون ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار و فورام سولفورون ۲۲/۵ گرم ماده موثره درهکتار فاکتور فرعی شامل ادجوونت ها در سه سطح اوره ۵ درصد سولفات آمونیوم ۵ درصد و بدون ادجونت بود. یک شاهد بدون استفاده از علف کش نیز در پایین کرتهای هر سه تکرار درنظر گرفته شد نتایج نشان داد که افزودن ادجوونت ها تاثی رمعنی داری برکاهش درصد وزن خشکعلفهای هرز داشته است و از این نظر ادجوونت سوفات آمونیوم بهتر از ادجوونت اوره عمل نمود.