سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید حسینی نثار – کارشناس ارشد پزوهشگری علوم اجتماعی،مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی ساز
علی قاسمی – گارشناس پژوهش مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر رشت و کارشناس مدیریت امور فر

چکیده:

لزوم پرداختن به مقوله امنیت و احساس امنیت به عنوان یکی ازمولفه های مهم و تاثیر گذار دربرقراری نظم درکشور و محیطهایی مانند کلانشهر تهران سبب انجام این مطالعه شدهاست که باهدف توصیف و ضعیت احساس امنیت درایران و شناسایی عوامل تاثیر گذار برآن انجام شده است روش مورد استفاده دراین تحقیق روش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ساکنان ۱۵ ساله و بالاتر ساکن درمراکز ۷ استان کشور است حجم نمونه برای این تحقیق ۲۰۰۰ نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند نتایج تحقیق نشان میدهد ۵۸ درصد احساس امنیت کمی دارند نتایج بیانگر آن استکه متغیر های اعتماد ارزیابی از وقوع جرایم درجامعه و هزینه ماهانه خانوار با احساس امنیت درسطح معناداری ۹۹درصد رابطه دارند.