سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حکیمه نیکی اسفهلان – اعضا هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
محمدرضا حلاج یوسفی –

چکیده:

یکی ازضرورت های کارافرینی تشکیل گروه و استفاده از مزایای کارگروهی است با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن فعالیت های سازمانی به جرات می توان ادعا کرد که دوران کارفردی به سرآمده و امروزه مدیریت قبل از آنکه مدیریت برافراد باشد مدیریت برگروه های کاری است اما یکی از موضوعاتی که سازمان ها و مدیران برای تشکیل تیم باید بدانند آنست که اعضای یک گروه یا تیم کاری معمولا دارای نگرشهای مختلف راجع به کارگروهی می باشد و از این رو این مساله به چالشی بسیار مهم برای مدیران تبدیل شد هاست که چگونه بتوانند افراد مختلف با نگرشهای مختلف را درکنار هم قراردهند لذا آگاهی ازنگرش افرادراجع به کارگروهی ازاهمیت زیادی برخوردار است دراین مقاله که حاصل پژوهشی با همین نام می باشد احساسات دانشجویان نسبت به کارگروهی مورد بررسی قرارگرفته است این تحقیق درحوزه پژوهشهای کاربردی طبقه بندی گردیده و ازروشتوصیفی پیمایشی استفاده شده است ابزار جمع آوری دادها پرسشنامه بوده و نمونه آماری مشتمل بر۱۶۸نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد هادیشهر دسال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود که ازطریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.