سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده حجت – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی خرمی مقدم – دانشآموخنه کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رصدخانههای ژئومغناطیسی با ثبت پیوسته میدان مغناطیسی زمین، دادههای بسیار مهم و با ارزشی را برای تحقیقات علمی گسترده فراهم میآورند. با توجه به اهمیت وجود این تاسیسات و همچنین نبود حتی یک رصدخانه ژئومغناطیسی استاندارددر خاورمیانه، ضرورت احداث این مراکز دادهای بسیار سودمند، بیش از پیش در کشورهای این منطقه احساس میشود. در این مقاله، اهمیت احداث یک رصدخانه ژئومغناطیسی در استان کرمان بهعنوان یکی از مستعدترین استانهای کشور موردبررسی قرار گرفته است. از مهمترین مزایای احداث یک رصدخانه ژئومغناطیسی در استان کرمان میتوان به افزایش دقت در طراحی، تصحیح و پردازش دادههای اکتشافی به روش مغناطیسسنجی و همچنین توسعه مطالعات پیشبینی زلزله در این منطقه، علاوه بر کاربردهای متنوع دیگر اشاره کرد.