سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی قره گل – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
مجید کیانی – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشگاه تبریز

چکیده:

در مناطق با لرزه خیزی بالا رونگرایی همواره یکی ازمخربترین و فاجعه آمیز ترین پدیده هایی بوده است که در اکثر زلزله ها موجب وارد آمدن خسارات جزئی تا کلی به ساختمان ها پلها تونلها تاسیسات زیربنایی و … گردیده است دراین بررسی با استفاده از نرم افزار تحلیلی Liquefy4.0 و نتایج آزمونهای برجای خاک همچون CPT SPT به ارزیابی احتمال وقوع روانگرایی در ایستگاه E2 خط ۲ قطهر شهری تبریز پرداخته شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در صورت فعالیت گسل تبریز پدیده روانگرایی بوقوع خواهد پیوست. دراین مطالعه تعدادی از موثرترین روشهای کاهش احتمال وقوع روانگرایی در ساختگاه ایستگاه E2 بررسی گردیده است و د رنهایت با توجه به اقتصاد طرح امکان و سهولت اجرا براساس شرایط و محدودیتهای فنی و اجرایی مناسب ترین وموثرترین گزینه انتخاب شده است.