سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا توفیقی – دانش آموخته رشته سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تأثیر توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد و همچنین بررسی احتمال وقوع رخداد های انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد پرداخته شده است. آزمایشات با عمق و دبی های مختلف جریان در طول های مختلف توسعه مجرا بمنظور تعیین ژئومتری مخروط رسوبشویی انجام و برای بررسی پارامتر آشفتگی، برداشت سرعت جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر صورت گرفت. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت توسعه مجرا در مخزن بر حجم مخروط رسوبشویی است، بطوریکه توسعه به میزان ۱/۵و۰و۱/۵ برابرارتفاع رسوبات درمخزن موجب افزایش حجم مخروط به میزان ۵۰و۷۴و۹۶ درصد نسبت به حالت بدون توسعهمجرا می گردد. بررسی پارامتر آشفتگی نزدیک کف نیز نشان داد که در درون مخروط رسوبشویی احتمال وقوع رخدادهای جاروبی و بیرون رانی بیشتر از رخدادهای اندرکنش روبه بیرون و رو به داخل هستند و با افزایش میزان توسعه مجرای تخلیه کننده در مقاطع متناظر هم، احتمال وقوع این رخدادها افزایش می یابد