سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی – استادیار دانشگاه لرستان
مریم سلیمانی – دانش آموخته دانشگاه لرستان
شهرام مهدی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شهراراک درموقعیت جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۵دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۱ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد به منظور تعیین پایش خشکسالیدراین شهر از شاخص استاندارد Spi که به وسیله مکی وهمکارانش ۱۹۹۳ ارایه گردید استفاده شد براساس این شاخص اگر درصد spi مابین ۰/۹۹ تا ۰/۹۹ باشدتقریبا نرمال و اگر مابین ۱- تا ۱/۴۹- باشد خشک متوسط و اگر مابین ۱/۵-تا ۱/۹۹- باشد خیلی خشک وکوچکتر از ۲- شدیدا خشک به حساب می آید نتایج بدست آمده نشان میدهد که دربین سالهای ۱۳۵۶ تا ۸۶ شرایط مرطوب ۲۹ بار تقریبا نرمال ۱۸ بار خیلی مرطوب ۱۵ بار و شرایط خشک متوسط ۹ بار رخ داده اند بنابراین درصد وقوع وضعیت های تقریبا نرمال ۷۶درصد مرطوب ۸ درصد خشک متوسط ۱۰ درصد و خیلی مرطوب ۶ درصد می باشد.