سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – عضو هیت علمی گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
فهیمه جعفری –
شهرام مهدی کرمی –

چکیده:

یکی از راههای مدیریت و برنامهریزی جهت مقابله با خشکسالی، بررسی احتمال وقوع آنها میباشد بدین منظور استان لرستان برای منطقه تحقیق )ایستگاه کشکان( انتخاب گردید برای تعیین و پایش خشکسالی در این منطقه از شاخص استاندارد SPI استفاده شد بر اساس این شاخص اگر درصد SPI بین ۰/۹۹-تا۰/۹۹ باشد وضعیت تقریبا نرمال، بین ۱-تا/۴۹-خشکسالی شدید، بین۱/۵-تا۱/۹۹- خیلی خشک و کوچکتر از ۲ خشکسالی بسیار شدید، بین ۱/۵تا۱/۹۹ ترسالی خیلی مرطوب و اگر۲و بیشتر باشد ترسالی بسیار شدید به حساب میآید. نتایج نشان میدهد که در بین سالهای ۱۱۹۱ تا ۱۱۳۱ از بین وضعیتهای مختلف، در طول آماری شش ماه اول ۲۵ بار خشکسالی بسیار شدید و ۱۹ بار ترسالی بسیار شدید، در شش ماه دوم ۲۳ بار خشکسالی بسیار شدید و ۱۵ بار ترسالی بسیار شدید و در دوره آماری یکساله ۲۳ بار خشکسالی بسیار شدید و ۱۵ بار ترسالی بسیار شدید اتفاق افتاده است.