سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود میری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بهروز کشته گر – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

یک عامل بسیار مهم درکاهش عمر مفید لوله های فلزی خوردگی آنها در اثر عوامل خورنده محیطی از قبیل میزان کلر موجود در آب و یا سولفاتهای محیط می باشد خرابی هایی از جمله کاهش مدول الاسیسته فولاد و نیز کاهش ضخامت لوله در اثر خوردگی چه به صورت موضعی و چه بصورت کلی درخرابی لوله ها نقش بسیار عمده ای ایفا می کند براین اساس دراین مقاله به کمک روشهای آماری میزان سلامتی یا خرابی سیستم لوله مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است با توجه به روش شبیه سازی مونت کارلو احتمال خرابی لوله ها براساس روشهای حل تحلیلی مطابق با روابط تجربی بررسی شدهاست متغیرهای تصادفی برای لوله از جمله قطر عمق خوردگی ضخامت و بار را به عنوان متغیرهای تصادفی پایه در نظر گرفته و احتمال خرابی لوله محاسبه شده است.