سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا ادیب – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع و روند صعودی توسعه چنانچه این حرکت توام با مدیریت و برنامه ریزی صحیح صورت نگیرد می تواندمشکلاتی را بوجود آورد ، زیرا هرگونه توسعه نیازمند بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی است . بنابراین می تواند اثراتی را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در طبیعت بر جای گذارد . امروزه سیستم اطلاعات جغرافیائی در کشاورزی و منابع طبیعی در سطح جهان کاربردهای فراوانی پیدا کرده است و با کاربرد این تکنولوژی و استفاده از تصاویر ماهواره ای درGIS اطلاعات جمع آوری شده بهنگام و سریع مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ها می تواند به بهبود الگوهای کشاورزی و منابع طبیعی کمک نموده ، متدولوژیها را توسعه بخشد و روند حرکت بسوی توسعه پایدار زیست محیطی را فراهم نماید . لذا هدف از این مقاله بررسی و شناخت سیستم اطلاعات جغرافیائی و موانع و مشکلات و نحوه بکارگیری آن در کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . برای دستیابی به این هدف منابع و نرم افزارهای کاربردی در این زمینه و نحوه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در کشاورزی و منابع طبیعی بررسی گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که این سیستم را می توان برای محاسبه گزارش آماری سالانه ، اطلاعات ماهواره های هواشناسی ، اطلاعات جغرافیائی در جنگلشناسی ، بهبود اراضی تخریب شده پراکنش گونه های گیاهی تحت تاثیر فاکتورهای محیطی ، تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی و برخی کاربردهای GISدر سایر رشته های کشاورزی بسط داد