سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن قدس – کارشناسی ارشد مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
غلامرضا فلاحی – استادیار آموزش کده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
محمدسعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه اکثرسازمان ها ادارات و موسساتی که تولید کننده یا استفاده کننده داده های مکانی اند به ضرورت ایجادزیرساختارداده های مکانی نقش و اهمیت آن درحذف دوباره کاری کاهش هزینه ها و مهمتر از همه پایه ریزی امکانات مدیریتی واقف اند از اهداف اصلی زیرساختار قابل دسترس ساختن داده های مکانی درهر مکان و هرزمان برای کسانی است که به این داده ها نیاز دارند با بهره گیری از مرکز هماهنگی این هدف زیرساختار دست یافتنی میگرددمرکز هماهنگی علاوهبرقابل دسترس ساختن داده های مکانی ابزاری برای اطلاع رسانی و تبلیغ این گونه داده ها است همچنیندرارتباط زیرساختارهای مختلف با همدیگر و اتصال زیرساختارهای محلی به ملی منطقه ای و جهانی نقش عمده ای دارد این مقاله به تشریح ساختار مرکز هماهنگی و چگونگی عملکرد آن پرداخته و بعد ازانتخاب پایگاه داده ای مناسب برای مرکز هماهنگی سازمان نقشه برداری نحوه اجرای آن را مدلسازی و بیان میکند.