سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی صدوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین شریفان – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد پسرکلی – استاد گروه علوم گیاهی دانشگاه توسان آریزونا
علیرضا موحدی نائینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

استفاده از آب شور در بخشکشاورزی در گذشته امری غیرممکن تصور میشد اما با تحقیقاتی که طی دو دهه گذشته در این زمینه انجام شدهاست کشاورزی را به سمت استفاده از آبهای نامتعارف برای انجام برخی طرحهای آبیاری بزرگ هدایتکرده است که این مهم بستگی به نوع آب شور مورد استفاده دارد.با افزایشجمعیت ایران طی دو دهه گذشته نیاز کشور به آب و غذا افزایشقابلتوجهی داشتهاست که نشان دهنده نیاز کشور به تحقیقات بیشتر در این زمینهاست. به منظور بررسی اثر آبیاری آب دریای خزر بر روی گیاه چغندرقند تحقیقی در قالببلوکهای کامل تصادفی در ۶ تکرار و ۵ تیمار در مزرعه انجامگرفت. تیمارهای شوری شامل ۲۵%، ۵۰%، ۷۵%، ۱۰۰% آب دریای خزر، رقیق شده با آب چاه، بود که در سه بلوک FC و ۱/۲۵FC و ۱/۵FC قرار گرفت. اجزای عملکرد گیاه شامل طول ریشه، طول ساقه، وزن ریشه ، رطوبت نسبی برگو ساقه وشاخصسطح برگ (LAI) اندازهگیریشد. نتایج آزمون مقایسه میانگین در سطح ۵% نشانداد اجزای عملکرد چغندرقند تحتآبیاری با آب دریای خزر در مقایسه با تیمار شاهد اختلافمعنیداری ندارند.