سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام مجدنصیری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی شرایط تولید گیاه روغنی گلرنگ در کشت تابستانه و مقایسه آن با کشت معمول در بهار صورت پذیرفت. در این بررسی پنج ژنوتیپ گلرنگ شامل رقم محلی کوسه و دولاین برگزیده از توده محلی اصفهان به همراه ارقام اراک ۲۸۱۱ و ژیلا و در دو زمان کاشت ۱۵ فروردین و ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۰ به ترتیب به عنوان کشت بهاره و تابستانه ، هر کدام در سه تراکم بوته ۴۰ ، ۲۰ و ۱۳ بوته در متر مربع مورد مطالعه قرار گرفتند . اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک به جز درصد روغن معنی دار بود . کشت بهاره موجب شد تا بوته های حاصل از آن از نظر تعداد طبق در بوته ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در بوته و عملکرد کرت و بوته برتر از بوته های حاصل از کشت تابستانه باشند . عملکرد دانه کرت و بوته ، اجزاء عملکرد ، تعداد دانه در بوته و درصد مغز دانه متأثر از تراکم بوته بودند . مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تراکم های مختلف کاشت نیز نشان داد که همراه با کاهش تراکم بوته از ۴۰ بوته در مترمربع تا ۱۳ بوته در متر مربع ، تعداد طبق در بوته ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در بوته ، درصد مغز دانه و عملکرد دانه بوته روند افزایشی ، اما تعداد دانه در طبق و عملکرد در واحد سطح به طور معنی داری روند کاهشی داشت.ژنوتیپ های مورد بررسی نیز از نظر کلیه صفات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد با یکدیگر متفاوت بودند