سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمانه سادات محزونی کچپی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نور
محمد مهدوی – استادیار دانشگاه آزاد نور
لیلا روزبه نصیرایی – دانشجوی دکتری میکروبیولوژی
محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

افزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیک ها و عوارض جانبی آنها و استفاده بیش از حد از نگهدارنده های غذایی شیمیایی که برخی از انها مشکوک به اثرات سرطان زایی و تراتوژنیک هستند و یا باقیمانده های سمی ایجاد می نمایند توجه به عصاره و داروهای گیاهی و مواد ضدمیکروبی طبیعی را بیشتر نموده است تیره نعناع به جهت داشتن صفات و اختصاصات مهم دارویی و غذایی و همچنین به خاطر وجود ترکیبات معطره بسیار متنوع درصنایع ارایشی و بهداشتی دارای کاربرد فراوان می باشد گیاه Stachys lavandulifolia ازجنس Stachys و متعلق به خانواده Labiatea می باشد که درارتفاعات ۳۳۰۰-۱۹۰۰ متری ازسطح دریا بهصورت کپه های متراکم در سطح کم رویش دارد هدف از این تحقیق تجزیه و شناسایی مواد موجود در اسانس و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن بود دراین بررسی اسانس گیری از اندامهای هوایی درمرحله گلدهی گیاه به روش تقطیر با آب صورت گرفت و شناسایی ترکیبات مجود در اسانس به وسیله دستگاه های و GC/MS انجام شد اثرات ضدمیکروبی اسانس با استفاده از تعیین قطر هاله عدم رشد با روشانتشار درآگار برمبنای چاهک برروی ۲ باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد نتایج اینتحقیق نشان داد که بازده گیاه مورد مطالعه ۰/۶۹ درصد است اسانس این گیاه بیشترین اثر ضد میکروبی را برباکتری استافیلوکوکوس اورئوس وکمترین اثر را برباکتری اشرشیاکلی نشان داد. همچنین باکتری اشریشیا کلی کمتر تحت تاثیر استانداردهای اریترومایسین و پینیسیلین قرارگرفته است و این باید مربوط به ماهیت و مقاومت خود باکتری باشد.