سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی شمایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی داداش زاده – دانشجویکارشناس ارشد

چکیده:

درمطالعه ویژگیهای مسکن و معماری ایران نه تنها عوامل تاریخی و اقتصادی باید دقیقا مورد بررسی قراربگیرد بلکه باید تاثیر عوامل جغرافیایی طبیعی روی معماری مسکن درنواحی آب و هوایی مختلف نیز بررسی شود معماران ایرانی از دیرباز بصورت سنتی به طبیعت و محیط اطراف توجه داشته اند و رابطه مسالمت امیز با طبیعت را بصورت سنتی حفظ می کرده اندو درمعماری همواره به محیط و طبیعت اطراف خود توجه داشته اند بلکه درحقیقت آن را بمعماری خود عجین می ساختند روش تحقیق دراین مقاله تحقیقی توصیفی می باشد وروش جمع اوری مطالب و اطلاعات روشکتابخانه ای اسنادی می باشد دراین مقاله ابتدا به ذکر عوامل تاثیر گذار برروی مسکن و ویژگیهای آن درنواحی مختلف و سپس به معرفی ویژگیهای معماری و مسکن درنواحی چهارگانه آب و هوایی ایران پرداخته شدها ست هر یک ازین مناطق درطول زمان شرایطی را برای مردم ساکن خود ایجاد کرده اند که باعث تشکی لو نیز تکمیل ویژگی هایی درمساکن این نواحی شده است که بصورت نسبتا کاملی با محیط اطراف سازگار بوده اند.