سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره یوسف نژاد – سازمان بازیافت شهرداری اصفهان
تیمور باجول –
مجید عرفان منش –

چکیده:

هدف ازاین مقاله ایجاد ارتباط موثر و کارا بین برنامه های عملیاتی و چشم انداز و استراتژی کلی سازمان بازیافت شهرداری اصفهان و همچنینارزیابی عملکرد سازمان درچهار منظر مالی مشتری فرایندهای داخلی رشد و یادگیری می باشد روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده ودراین راستا درپژوهش حاضر ابتدا به بحث کلی پیرامون روش ارزیابی عملکرد و اتکا ویژه سازمان ها برسنجه های مالی عملکرد علیرغم محدودیت های ذاتی آنها پرداخته و موانع متعددی که برسرراه اجرای موفقیت آمیز استراتژی هاست بیان میگردد سپس با مرور کلی درروش ارزیابی متوازن به تدوین کارت امتیازی متوازن در سازمان بازیافت شهرداری اصفهان پرداخته که نتایج حاصل از تدوین این مدل شامل برقراری ارتباط بین استراتژی و عملکرد ایجاد ارتباط منطقی بین وجوه چهارگانه عملکردی سازمان و همچنین ایجاد توازن میان عملکرد خارجی و داخلی معیارهای مالی و غیرمالی اهدافکوتاه مدت و بلندمدت و شاخصهای عملکردی و نتایج آن می باشد.