سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن فرخی – مربی ،گر وه عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران ودانشجوی دکتراعمر
محمد کرمی – مربی ،گر وه عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران ودانشجوی دکتراعمر

چکیده:

محاسبه زمان و میزان سیلاب، قبل از وقوع نقش موثری در کاهش خسارت سیل خواهد داشت. دراین مقاله با استفاده از مدل HEC-HMS اثر اجرای عملیات آبخیزداری بر زمان پیش هشدار مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور مدل فوق برای شرایط حوضه کاکارضا خرم آباد واسنجی و صحت یابی گردیده است. واسنجی و صحت یابی مدل برای دوره های قبل و بعد از انجام عملیات ابخیز داری صورت پذیرفته و در هر دوره دو سیلاب و رگبار پیشآمده موجود. مورد استفاده قرار گرفته است. بر مبنای مدل واسنجی و صحت یابی شده،شبیه سازی سیلاب های با دوره بازگشت مختلف انجام یافته و پس از حد آستانه هشدار سیلاب،زمان پیش هشدار این سیلاب ها برآورد گردید.مقایسه زمان پیش هشدار سیلاب های با دوره بازگشت مختلف، در دوره های قبل و بعد از انجام عملیات ابخیزدارینشان داد که تغییر کاربری اراضی ناشی از عملیات آبخیز داری منجر به افزایش زمان پیش هشدار سیل در دوره بازگشت های مختلف گردیده است . به طوری که مقدار ان برای سیلاب ۵۰ ساله از ۱۲ دقیقه به ۱۷ دقیقه) درحدود ۲۵ ./.( افزایش یافته است. این در حالی است که با افزایش دوره بازگشت مدت زمان هشدار سیل کاهش می یابد