سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدطاهر نظامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ایرا
علیرضا قدرتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
غزاله وفائی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ایران. ۳

چکیده:

ارزیابی پروژ ه آبخیزداری در اکثر کشورها طی هد فهای مشخصی سابقه دیرینه دارد. در اکثر کشورها نوع سازه و انتخاب صحیح آن و اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی با شرایط عرصه نقش مهمی در حفظ آب و خاک دارد. عدم دقت در انتخاب سازه و عدم انطباق محل اجرای آن بدون توجه به مشخصات پی شبینی شده و ترکیب ساز ه و اقدامات بیولوژیکی و عدم نگهداری و مراقبت از اقدامات انجام شده، نه تنها باعث جلوگیری از فرسایش نشده بلکه موجب تخریب نیز شد ه است. در این تحقیق از طریق رو شهای مناسب به ارزیابی عملیات آبخیزداری و اقدامات انجامیافته در منطقه ماسولهرودخان اقدام شده است. با توجه به انتخاب کاملا تصادفی ساز ه مکانیکی در طرح و تطابق عملیات اجرایی با مطالعات انجام شده درصد کارآیی آن به شرح زیر اس ت. سدهای گابیونی ۷۶ درصد، سد خشکه چین ۹۰ درصد، سد چپری ۸۳ درصد. نتایج و درصد موفقیت کلیه ساز ه مکانیکی بیولوژیکی اجرا شده به شرح زیر اس ت: سدهای گابیونی ۴۱/۹درصد سد چپری ۷۷/۹ درصد سدخشکه چین ۴۰ درصد نهال کاری ۵۰ درصد، بذرپاشی ۸۷ درصد، بذرکاری ۸۵ درصد است. با توجه به ساز ه مکانیکی و بیولوژیکی در طرح م یتوان کنترل رسوبات آبخیز و جلوگیری از وارد شدن رسوبات به رودخانه ماسوله و نیز کنترل و پیشگیری سیل به منظور جلوگیری از تلفات خاک و خسارات وارده به روستیئیان را مثبت ارزیابی کر د.