سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمد نمازی – استاد حسابداری دانشگاه شیراز دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی بخ
حسین قربانی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز موسسه حسابرسی دش و همکاران

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال است که آیا روشهای حسابداری و گزارشگری مالی شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه کشور مطابق با مفاهیم، روشها، و چارچوب گزارش گری مالی مقرر در استاندارد شماره ۲۸ با عنوان فعالیت های بیمه عمومی است؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا دو فرضیه اصلی برای بررسی معنی داری تفاوت بیم روشهای حسابداری و گزارشگری مالی شرکتهای بیمه فعال در صنعت بیمه کشور، با مفاهیم، روش های حسابداری، و چارچوب گزراشگری مالی مقرر در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ مطرح شد. در ادامه هر یک از این فرضیه ها با توجه به دو دیدگاه سود و زیانی و ترازنامه ای تفکیک شده و در قالب چهار فرضیه فرعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی رعایت مفاد استاندارد مزبور و با توجه به تاریخ موثر اجرای آن، اطلاعات لازم با استفاده از توزیع پرسش نامه برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از کلیه شرکت های فعال در صنعت بیمه (شامل ۱۹ شرکت) جمع آوری گردید. به لحاظ کاهش خطای نوع اول و خطای نوع دوم ، همچنین، افزایش توان آزمون و نیز محدود بودن تعداد شرکت های بیمه ای، رد این پژوهش هیچ گونه نمونه گیری انجام نشده است. به نمظور تحلیل کیفی اطلاعات عمومی به دست آمده از پاسخ دهندگان، از روش های آمار توصیفی استفاده شد. در بخش روشهای آمار استنباطی، فرضیه ها به دو شکل مورد آزمون قرار گرفت. به این ترتیب که ابتدا، برای تحلیل پاسخ های بلی یا خیر (مثبت یا منفی) به سوال های پژوهش، از آزمون دو جمله ای استفاده شد و سپس برای تحلیل پاسخ های طیف لیکرت آزمون t یک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفت. در پایان نیز برای تعیین رابطه بین سوال های عمومی پرسش نامه و فرضیه های پژوهش از آزمون t با دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های اصلی پژوهش دلالت بر عدم وجود تفاوت معین دار بین روشهای حسابداری و گزارشگری مالی شرکتهای بیمه ای با مفاهیم، روش های حسابداری، و چارچوب گزارشگری مالی مقرر در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ است. از دو دیدگاه سود و زیانی و ترازنامه ای، نتایج آزمون فرضیه های فرعی نیز از نظر آماری از یافته های حاصل از آزمون فرضیه های اصلی حمایت می کند. هر چند بررسی توضیح های داده شده برای پاسخ سوال ها و همچنین، بررسی پاسخ های ارائه شده به بخش باز پرسشنامه حاکی از آن است که مفاهیم، رویه های مورد عمل، و نحوه گزارشگری مالی در صنعت بیمه همچنان رد برخی موارد با استاندارد حسابداری شماره ۲۸ هم سوی ندارد.