سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کوثر اصغرپور – کارشناس ارشد، دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران.
بیژن افتخاری یکتا – دانشیار، دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران.
واهاک کاسپاری مارقوسیان – استاد، دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

شیشه سرامیک های کلسیم فسفاتی دسته مهمی از شیشه سرامیک های زیستی هستند که به دلیل شباهت ترکیب شیمیایی بااستخوانهای بدن انسان مورد توجه بسیاری از محققین در مهندسی بافت استخوان قرار گرفته اند. در این پژوهش شیشه سرامیک کلسیم فسفاتی با ترکیب پایهCaO-P2O5-Na2O-TiO2مورد بررسی قرار گرفت که در آنTiO2بتدریجباZrO2جایگزین شد و اثر این جایگزینی بر زینترپذیری، سختی و استحکام خمشی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی خصوصیات ذکر شده آنالیزهایSEM ،XRD ،DTA تست غوطه وری ارشمیدس، استحکام خمشی سه نقطهای و تست میکروسختی ویکرز بر روی نمونه ها انجام گرفت. مشاهده شد که با جایگزینیZrO2تا ۲٫۵ ٪ زینترپذیری وسختی بهبود می یابد و افزایش بیش از آن اثر معکوس خواهد داشت، در حالیکه استحکام خمشی دائما افزایش می یابد.