سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سوده دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکن
علی اکبر حبشی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
علی وطن پور ازغندی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
حمید عبدالهی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

و Pluronic F-68 پلیمری از اکسید اتیلن و اکسید پروپیلن است که به صورت گسترده برای جلوگیری از استرس های هیدرودینامیکی سلول های جانوری و گیاهی در بیوراکتورها و اخیرا در محیط های همکشتی ریزنمونه های تراریخت استفاده می شود. در بحث انتقال ژن گیاه گلابی، باززایی ریزنمونه ها در محیط انتخابی همواره با مشکلات عدیده ای همراه بوده است. در این تحقیق اثر روکنشگر (pl) Pluronic F-68 بر باززایی ریزنمونه های برگی دو رقم گلابی (Pyrus communis L.) شامل درگزی و بارتلت، مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی تاثیر pl بر باززایی این دو رقم گلابی پنج غلظت این ماده در دو محیط پایه Quoirin and Lepoivre (QL) Nitsch & Nitsch (NN) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور pl % 1 (w/v) بر رقم بارتلت درهر دو محیط باعث افزایش باززایی گردید . از سوی دیگر رقم درگزی فقط در محیط NN و مقدار (w/v) 2% pl افزایش باززایی نشان داد. به طور کلی در محیط QL باززایی کمتر از محیط NN بود. در محیط QL 5/2% از برگ های درگزی و ۳۳/۵% از برگ های بارتلت باززا شدند که اختلاف آنها معنی دار بود در صورتی که این اختلاف در محیط NN معنی دار نبود.