سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریا حاجی عموشا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب و فاضلاب
عبدالله رشیدی مهرآبادی – استادیاران دانشگاه صنعت آب و برق
مجتبی فاضلی –
علی ترابیان – استاددانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر PH روی حذف نیترات از آب با استفاده از دو غشا نانوفیلتراسیون NF270 NF90 بوده است به منظور بررسی اثرPH میزان حذف نیترات درغلظت نیترات mg/L 150 محلول تک نمک NaNO3 در ۳,۴,۵,۶,۸,۱۰PH و محلولهای تک نمک Mg(NO3)2وCa(NO3)2 در۴و۵و۶و۸و۱۰PH مورد بررسی قرارگرفته اند درتمام آزمایشات انجام شده فلاکس جریان پرمیت مستقل از PH بود براساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان حذف نیترات برای هرکدام از غشاها دردامنه PH مورد مطالعه در PH=10 و کمترین میزان حذفن یترات بسته به نوع نمک مورد آزمایش در PH=4 یا PH=5 مشاهده شد و از بین دو غشا مورد مطالعه غشا NF90 درتمام موارد عملکرد بهتر و تاثیر پذیری کمتری دربرابر اثر PH درمقایسه با غشا NF270 داشت همچنین از بین نمکهای مورد استفاده نیترات منیزیم بیشترین راندمان حذف نیترات ۹۷و۷۳% و نیترات سدیم کمتر راندمان حذف نیترات ۷۵/۵ و ۳۷/۵% را داشتند.